Thursday, 17/06/2021 - 03:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyên đề " Dạy học môn lịch sử lớp 5 theo hướng đổi mới"

Đất nước Việt Nam đã trải qua hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước, giữ nước và với ý chí kiên cường ông cha ta đã viết nên những trang sử vàng chói lọi, làm vẻ vang dân tộc ta. Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện ...

 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vÊn ®Ò d¹y vµ häc LÞch sö ®ang thu hót sù quan t©m chó ý cña toµn x· héi, m«n häc LÞch sö lµ Bé m«n mang tÝnh nh©n v¨n nh»m ph¸t triÓn con ngư­êi. Kh«ng nh÷ng gióp con ng­ưêi hiÓu biÕt vÒ qu¸ khø, kÕt nèi víi hiÖn t¹i mµ cßn t¹o nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn trong t­ư¬ng lai. Nã cã vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc båi dư­ìng thÕ hÖ trÎ vÒ kiÕn thøc, v¨n hãa, t­ư tưëng, chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ phong c¸ch sèng. Th«ng qua bé m«n sÏ gióp häc sinh thÊy ®ư­îc qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mét ®Êt n­ưíc, mét d©n téc mµ réng h¬n lµ c¶ mét  x· héi loµi ngư­êi, qua bé m«n nµy c¸c em hiÓu h¬n vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, cã lßng tù hµo vÒ non s«ng ®Êt nư­íc. §ång thêi th«ng qua ®ã c¸c em cã nh÷ng biÓu hiÖn ®óng ®¾n ®èi víi qu¸ tr×nh häc tËp, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.

ThÕ như­ng thùc tÕ hiÖn nay viÖc d¹y - häc m«n LÞch sö vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. ë nhiÒu n¬i, gi¸o viªn vÉn d¹y häc b»ng ph­ư¬ng ph¸p truyÒn thèng, vÉn cßn t×nh tr¹ng häc sinh chØ coi m«n LÞch sö lµ m«n phô, chư­a thùc sù chó ý quan t©m nhiÒu ®Õn Bé m«n nµy. Bªn c¹nh cßn mét sè gi¸o viªn trong gi¶ng d¹y ch­a m¹nh d¹n ®æi míi ph­ư¬ng ph¸p d¹y häc, ch­ưa ph¸t huy ®­ưîc tÝnh tÝch cùc, ch­ưa t¹o ®­ưîc høng thó häc tËp cho häc sinh. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi viÖc d¹y vµ häc m«n LÞch sö ch­ưa ®¹t ®­ưîc kÕt qu¶ cao.

Tõ nh÷ng b¨n kho¨n trªn, ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­ưîng gi¶ng d¹y m«n häc LÞch sö, võa qua tæ chuyªn m«n 4 - 5 ®· triÓn khai thµnh c«ng chuyªn ®Ò "D¹y häc m«n LÞch sö líp 5 theo h­íng ®æi míi" th«ng qua bµi häc: ChiÕn th¾ng “ §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng”. lich su-1.jpg

Víi ph­ư¬ng ch©m “Häc sinh lµ trung t©m” ®Ó häc sinh tù gi¸c chñ ®éng lÜnh héi, cËp nhËt kiÕn thøc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng häc tËp: gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ph¸t vÊn, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm kÕt hîp víi ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®å dïng d¹y häc ®Ó tiÕt häc ®­îc diÔn ra mét c¸ch tho¶i m¸i, nhÑ nhµng, kh«ng gß bã, kh«ng ¸p lùc vµ ®Æc biÖt lµ häc sinh tù nªu ra nh÷ng c¶m nhËn hiÓu biÕt cña m×nh th«ng qua nh÷ng th­ưíc phim t­ư liÖu quý gi¸ t¸i hiÖn nh÷ng cuéc chiÕn hµo hïng cña d©n téc trong lÞch sö ®Êu tranh dùng n­ưíc vµ gi÷ nư­íc. C¸c em ®· cã nhËn thøc s©u s¾c vÒ mét trang sö hµo hïng, oanh liÖt cña d©n téc, tinh thÇn quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cña qu©n vµ d©n ta.lich su-2.jpglich su-3.jpglich su-4.jpg

Häc LÞch sö theo quan ®iÓm hiÖn t¹i kh«ng ph¶i lµ häc thuéc, n¹p vµo trÝ nhí cña ng­êi häc theo lèi thÇy ®äc - trß chÐp, thÇy gi¶ng - trß nghe, häc sinh häc thuéc lßng theo thÇy, theo s¸ch gi¸o khoa mµ lµ: th«ng qua qu¸ tr×nh lµm viÖc víi sö liÖu, c¸c em t¹o cho m×nh nh÷ng h×nh ¶nh lÞch sö ®· diÔn ra trong qu¸ khø, tÝch cùc tù gi¸c trong t×m tßi, biÕt so s¸nh sù kiÖn nµy víi sù kiÖn kh¸c tõ ®ã ph©n tÝch vµ ghi nhí c¸c sù kiÖn lÞch sö. Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn cÇn t¹o cho häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc ®èi víi bé m«n, gi¸o dôc häc sinh cã lßng tù hµo d©n téc vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña cha «ng ®i tr­íc.lich su-5.jpglich su-6.jpg

Cã thÓ nãi tiÕt häc ®· ®em l¹i nhiÒu thµnh c«ng h¬n sù mong ®îi cña thÇy c« gi¸o tham gia. Qua bµi häc, ngoµi viÖc h×nh thµnh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn thiÕt cho häc sinh c¸c em cßn thÊy ®­ưîc lßng tù hµo vÎ vang cña d©n téc, tri ©n sù hy sinh anh dòng cña líp líp «ng cha v× sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam th©n yªu./.   

                                                                          TuyÕt Nga


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 256
Năm 2021 : 1.488