Thực hiện kế hoạch số 64 PGDĐT/GDTH về việc tổ chức “ Ngày hội viết chữ đẹp” cấp Tiểu học năm học 2012 – 2013.